Štatút ocenenia

Cena Nadácie Antona Tunegu
Štatút ocenenia

  1. Organizátori ocenenia

Cenu Nadácie Antona Tunegu organizuje a udeľuje Nadácia Antona Tunegu, Šulekova 2, 811 06 Bratislava. Oficiálnou webovou stránkou ocenenia je http://www.tunega.sk/cena-nadacie-2018/.

 

  1. Charakteristika ocenenia

Cena sa udeľuje osobám, ktoré nezištne a na úkor vlastného pohodlia, s vynaložením osobného úsilia, s rizikom pohŕdania, urážok, či verejného neprijatia vykonali skutok alebo aktivitu, ktorými významne prispeli k rozvoju slobodnej, demokratickej a spravodlivej spoločnosti na Slovensku. Je výrazom aktívnej úcty voči obetiam zápasu za našu slobodu, osobitne Antona Tunegu Alberta Púčika a Eduarda Tesára, ktorí boli ako vysokoškolskí študenti popravení komunistickým režimom v r. 1951 za účasť v Bielej légii.

 Cena sa udeľuje v dvoch kategóriách:

a) Mladá angažovaná osoba vo veku spravidla od 18 do 35 rokov
b) Osobnosť, ktorá inšpiruje alebo vychováva mladých k zodpovedným postojom.

 

  1. Nominácie

Nominácie môže podávať fyzická alebo právnická osoba na emailovej adrese ocenenie@tunega.sk. alebo prostredníctvom elektronického formulára a to v čase do 17. novembra 2017 do 13. februára 2018. Počet nominácií nie je obmedzený. Čestný výbor rozhodne o nomináciách do 15. februára 2018.

Na ocenenie nemôžu byť nominovaní pracovníci, členovia správnej rady NAT, členovia Čestného výboru, ani pracovníci alebo zástupcovia partnerov ocenenia. Taktiež nemôžu byť nominované ani osoby spojené s trestnou alebo inou podozrivou činnosťou.

Rovnako nie je možné nominovať už držiteľa Ceny z predchádzajúcich ročníkov. Opakovaná nominácia je možná len v prípade, že nominovaná osoba nie je držiteľom Ceny.

Nominácie sa nezverejňujú.

 

  1. Čestný výbor Ceny

Čestný výbor Ceny Nadácie Antona Tunegu tvorí 7 členov a rozhoduje o udelení ocenenia na základe predložených nominácií. Členov Čestného výboru vyberá Správna rada Nadácie Antona Tunegu.

Členmi Čestného výboru sú výrazné a dôveryhodné osobnosti verejného života, V Čestnom výbore môžu byť nanajvýš medzi dvaja zástupcovia Nadácie Antona Tunegu. Trvanie členstva je jeden rok. Členstvo v Čestnom výbore je čestné a nie je honorované. Zloženie bude zverejnené na oficiálnej webovej stránke ocenenia.

 

  1. Výber laureátov

Čestný výbor Ceny NAT vyberá laureátov ocenenia konsenzom. V prípade, že laureátov nevyberie konsenzom, môže pristúpiť k dopredu určenému modelu hlasovania.

Počet laureátov v príslušnom ročníku sú spravidla dvaja. Ocenení budú v dvoch kategóriách: “Mladá angažovaná osobnosť” a “Osobnosť, ktorá inšpiruje”.

Čestný výbor Ceny NAT môže v príslušnom ročníku ocenenie neudeliť. Ak laureáti ocenenie odmietnu, Čestný výbor sa opätovne stretne a rozhodne, či udelí ocenenie iným jednotlivcom.

 

  1. Ocenenie

Súčasťou ocenenia je umelecké dielo a diplom. Ocenenie nie je spojené s finančnou odmenou.

Organizátori si vyhradzujú právo ocenenie kedykoľvek odobrať, ak sa preukáže, že dôvody, pre ktoré bolo ocenenie udelené, neboli pravdivé, alebo ak laureát koná/konal v rozpore s princípmi, za ktoré mu bolo ocenenie udelené.

  1. Vyhlásenie laureátov a odovzdanie ocenenia

Organizátori udeľujú ocenenie jedenkrát v kalendárnom roku.

Organizátori si vyhradzujú právo v príslušnom roku ocenenie nevyhlásiť alebo neudeliť. Ocenenie sa neudeľuje, ak v príslušnom ročníku nebudú vhodné nominácie, alebo o neudelení ocenenia rozhodne Čestný výbor NAT, alebo laureát/-i ocenenie odmietne/-u.

Organizátori vyhlasujú a oceňujú laureátov Ceny NAT na verejnom podujatí v termíne určenom Správnou radou NAT.

Ocenenie Nadácie Antona Tunegu pre rok 2018 sa uskutoční 19. februára v Bratislave, pri príležitosti 67. výročia popravy Antona Tunegu, Alberta Púčika a Eduarda Tesára.

Tento štatút bol schválený organizátormi ocenenia.

V Bratislave, 24. októbra 2017