Kontakt

Marek Dobranský
správca nadácie

info@ntpt.sk

www.facebook.com/NadaciaTunega

www.instagram.com/Nadacia_NTPT

Nadácia Tunegu, Púčika a Tesára
Šulekova 2
SK-811 06 Bratislava I
Slovenská republika

IČO: 30805465
DIČ: 2020833364

Zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel: MV SR 203/Na-96/114-1

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
Číslo účtu: 2666080202
Kód banky: 1100

IBAN: SK77 1100 0000 0026 6608 0202
SWIFT: TATRSKBX

V zmysle ustanovení, Nariadenia EP A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), svojím podpisom na tomto formulári, ktorý sa nachádza na WEB sídle Nadácie Antona Tunegu, vyjadrujete slobodný, informovaný a jednoznačný súhlas so spracovaním vašich osobných údajovnašou spoločnosťou. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujete výhradne pre aktivity Nadácie Antona Tunegu. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete kedykoľvek odvolať, prostredníctvom zaslania mailu na adresu info@ntpt.sk

Akékoľvek podnety zasielajte na všeobecnú adresu: info@ntpt.sk